News and Features

Media Cymru Seed Fund Launch - start of article

Media Cymru Seed Fund Launch

Media Cymru Innovation Pipeline makes £10,000 available to creators in Wales

Creative freelancers and SMEs in the Cardiff Capital Region and across Wales with an idea for new products, services or experiences in the media sector can apply for up to £10,000 of seed funding, thanks to the launch of the Media Cymru Innovation Pipeline.

Applications for the first Media Cymru Seed Fund round open on 23 January, offering creators an unprecedented opportunity to secure innovation funding for research and development (R&D) of ideas.

Launched in 2022, Media Cymru exists to help develop businesses and individuals within the sector with a series of funding rounds, training, research and opportunities over five years. Its aim is to turn Cardiff and the surrounding capital region’s media sector into a global hub for media innovation with a focus on green and fair economic growth.

Through the Media Cymru Innovation Pipeline, financial backing will allow Welsh creatives the chance to take very early-stage ideas through to fully validated projects. Over a three to five month period successful applicants will also be supported by experts from the Media Cymru Consortium - PDR and the Alacrity Foundation.

Following the successful completion of seed funded projects, applicants may also be eligible to apply for further support via Media Cymru’s Development Funding, which is due to launch in July 2023.

Lee Walters, Senior Producer and Funding Manager, Media Cymru, said: “This first round of Media Cymru Seed Funding is a real opportunity for creative thinkers to explore early-stage ideas through a supported period of research and development (R&D).”

"We know that Wales and the Cardiff Capital Region is brimming with creators who have great ideas, and we can't wait to hear them, help turn them into reality, and work together to accelerate innovation in the media sector in this part of the world."

Media Cymru is keen to receive applications from creators operating in a range of disciplines and industries, with particular interest in ideas relating to virtual production, new formats and ways of creating content, gaming, immersive storytelling, bilingual production, and fresh approaches to delivering the news.

Media Cymru is a 23-partner Consortium and projects from those member organisations include making the screen industry more environmentally sustainable, addressing issues relating to diversity in film and TV, and a focus on future skills needs and increasing efficiencies with emerging technologies.

Creative Wales, an economic development agency within Welsh Government which promotes the growth of Wales’s creative industries, is a member of the Media Cymru Consortium.

Dawn Bowden, the Welsh Government’s Deputy Minister for Arts and Sport said: “We know that Wales is home to creators and producers who make a huge contribution to our economy and our international profile. In line with our Programme for Government commitment to support more R&D in the creative sector, the Welsh Government through Creative Wales is supporting Media Cymru to ensure that initiatives such as this seed fund enable further Welsh talents to develop new innovations.

“This seeding fund is more than launchpad for new ideas. It represents an investment that will deliver real returns for our economy and society, as Wales becomes an international hub for innovation in the creative industries.”

Media Cymru aims to strengthen the economic contribution of media activities in the CCR, creating millions of additional turnover across the next five years, hundreds of jobs and supporting the creation of new start-ups in the media sector.

The collaboration is led by Cardiff University, with government funding provided through UK Research and Innovation’s flagship Strength in Places Fund, Welsh Government through Creative Wales, additional support from Cardiff Council, industry and university partners, as well as the CCR City Deal.

The CCR covers the ten local authorities of Blaenau Gwent, Bridgend County Borough, Caerphilly County Borough, Cardiff, Merthyr Tydfil County Borough, Monmouthshire, Newport, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, and Vale of Glamorgan, and includes some of the country’s most deprived areas.

Those wishing to apply for seed funding and the Media Cymru Innovation Pipeline should visit www.media.cymru. If you require advice on whether you are eligible, or would like to book a 121 meeting with a member of the Media Cymru team, please contact [email protected].

Ffrwd Arloesedd Media Cymru yn darparu £10,000 i grewyr yng Nghymru

Gall gweithwyr llawrydd creadigol a busnesau bach a chanolig ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a ledled Cymru, sydd â syniad am gynnyrch, gwasanaethau neu brofiadau newydd yn y sector cyfryngau wneud cais am hyd at £10,000 o gyllid sbarduno, diolch i lansiad Ffrwd Arloesedd Media Cymru.

Mae ceisiadau ar gyfer cylch ariannu cyntaf Cronfa Sbarduno Media Cymru yn agor ar 23 Ionawr, gan gynnig cyfle digynsail i grewyr sicrhau cyllid arloesi i wneud gwaith ymchwil a datblygu syniadau.

Mae Media Cymru, a lansiwyd yn 2022, yn bodoli i helpu i ddatblygu busnesau ac unigolion yn y sector gyda chyfres o rowndiau ariannu, hyfforddiant, ymchwil, a chyfleoedd dros bum mlynedd. Y nod yw troi sector cyfryngau Caerdydd a’r brifddinas-ranbarth gyfagos yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer arloesi yn y cyfryngau gyda ffocws ar dwf economaidd gwyrdd a theg.

Drwy Ffrwd Arloesedd Media Cymru, bydd cefnogaeth ariannol yn rhoi cyfle i bobl greadigol Cymru ddatblygu syniadau cynnar iawn yn brosiectau sydd wedi’u dilysu’n llawn. Dros gyfnod o dri i bum mis, bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn cael eu cefnogi gan arbenigwyr o Gonsortiwm Media Cymru - PDR a Sefydliad Alacrity.

Ar ôl i brosiectau a ariennir drwy gyllid sbarduno gael eu cwblhau’n llwyddiannus, efallai y bydd ymgeiswyr hefyd yn gymwys i wneud cais am gymorth pellach drwy Gronfa Ddatblygu Media Cymru, sydd i’w lansio ym mis Gorffennaf 2023.

Meddai Lee Walters, Uwch Gynhyrchydd a Rheolwr Ariannu, Media Cymru: “Mae’r rownd ariannu gyntaf yma o gronfa Arian Sbarduno Media Cymru yn gyfle gwirioneddol i bobl greadigol archwilio syniadau cynnar iawn drwy gyfnod o ymchwil a datblygu wedi’i gefnogi.”

“Rydyn ni’n gwybod bod Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn llawn i’r ymylon o grewyr sydd â syniadau gwych, ac allwn ni ddim aros i’w clywed, i helpu i’w troi’n realiti, ac i gydweithio i gyflymu arloesedd yn y sector cyfryngau yn y rhan yma o’r byd."

Mae Media Cymru yn awyddus i gael ceisiadau gan grewyr sy’n gweithredu mewn ystod o ddisgyblaethau a diwydiannau, gyda diddordeb arbennig mewn syniadau’n ymwneud â chynhyrchu rhithwir, fformatau a ffyrdd newydd o greu cynnwys, gemau, adrodd straeon trochol, cynhyrchu dwyieithog, a dulliau newydd o ddarparu newyddion.

Mae Media Cymru yn Gonsortiwm o 23 partner ac mae prosiectau’r sefydliadau hynny sy’n aelodau yn cynnwys gwneud y diwydiant sgrin yn fwy cynaliadwy yn amgylcheddol, mynd i’r afael â diffygion yn ymwneud ag amrywiaeth mewn ffilm a theledu, a chanolbwyntio ar anghenion sgiliau yn y dyfodol a chynyddu effeithlonrwydd gyda thechnolegau newydd.

Mae Cymru Greadigol, sef asiantaeth datblygu economaidd yn Llywodraeth Cymru sy’n hyrwyddo twf diwydiannau creadigol Cymru, yn aelod o Gonsortiwm Media Cymru.

Meddai Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon: “Rydyn ni’n gwybod bod Cymru yn gartref i grewyr a chynhyrchwyr sy’n gwneud cyfraniad enfawr i’n heconomi a’n proffil rhyngwladol. Yn unol â’n hymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i gefnogi rhagor o waith ymchwil a datblygu yn y sector creadigol, mae Llywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol yn cefnogi Media Cymru i sicrhau bod mentrau fel y gronfa sbarduno yma’n galluogi rhagor o ddoniau Cymru i ddatblygu dulliau arloesol newydd.

“Mae'r gronfa sbarduno yma’n fwy na dim ond man cychwyn ar gyfer syniadau newydd. Mae’n cynrychioli buddsoddiad a fydd yn sicrhau enillion gwirioneddol i’n heconomi a’n cymdeithas, wrth i Gymru ddod yn ganolbwynt rhyngwladol ar gyfer arloesi yn y diwydiannau creadigol.”

Nod Media Cymru yw cryfhau cyfraniad economaidd gweithgareddau cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan greu miliynau mewn trosiant ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf, cannoedd o swyddi a chefnogi’r gwaith o greu busnesau newydd yn sector y cyfryngau.

Mae’r rhaglen gydweithredol yn cael ei harwain gan Brifysgol Caerdydd, gyda chyllid llywodraeth drwy gronfa Strength in Places Ymchwil ac Arloesi y DU, Llywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol, gyda chefnogaeth ychwanegol gan Gyngor Caerdydd, partneriaid diwydiant a phrifysgolion, yn ogystal â Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cwmpasu deg awdurdod lleol; Blaenau Gwent, Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bwrdeistref Sirol Caerffili, Caerdydd, Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, a Bro Morgannwg, ac mae'n cynnwys rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y wlad.

Dylai’r rhai sy’n dymuno gwneud cais am gyllid sbarduno a Ffrwd Arloesedd Media Cymru fynd i www.media.cymru. Os oes angen cyngor arnoch ynghylch a ydych yn gymwys, neu os hoffech drefnu cyfarfod un-i-un gydag aelod o dîm Media Cymru, cysylltwch â [email protected].

Related Articles

BFI INVESTS £900,000 NATIONAL LOTTERY FUNDING OVER TWO YEARS TO CREATE A BFI SKILLS CLUSTER FOR WALES

Welcoming Dragon Fire and Water to the SAW Family

March Newsletter

February Newsletter