Vacancies

Sinemaes
Cynghrair Sgrin Cymru / Screen Alliance Wales
calendar
Date
Saturday 03 August 2024
Until Saturday 10 August 2024
Price
Free
Event Type
Gwyl / Festival
About this event

Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol rydyn yn cydlynu’r Sinemaes unwaith eto'r flwyddyn yma.  Dros yr wythnos ym Mhontypridd, fe fydd cyfres o ddangosiadau, gweithdai a phaneli i drochi eich hun ynddo o'r diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Un peth newydd y flwyddyn yma yw'r gwahoddiad i unrhyw un sydd wedi cynhyrchi ffilm yn y Gymraeg (neu di-iaith) gael ei ddangos ar y sgrin fawr yn ein tipi ar y Maes. 

Os hoffech gyflwyno ffilm ar gyfer yr wythnos, danfonwch e-bost i [email protected], gyda disgrifiad o'r ffilm a'i hyd er mwyn i ni drefnu ei throsglwyddo.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw'r 24ain o Mai, ac fe fyddwn yn cadarnhau os yw eich ffilm wedi bod yn llwyddiannus erbyn yr 14eg o Fehefin.

Nid yw'r dangosiad yn cynnwys tocyn i'r Maes yn anffodus.


During the National Eisteddfod we are coordinating the Sinemaes once again this year. Over the week in Pontypridd, there will be a series of screenings, workshops and panels to immerse yourself in from the creative industries in Wales.

One new thing this year is the invitation for anyone who has produced a film in Welsh (or non-Welsh) to be shown on the big screen in our tipi on the Maes.

If you would like to submit a film for the week, please send an email to [email protected], with a description of the film and its length so that we can arrange its transmission.

The deadline for submissions is the 24th of May, and we will confirm if your film has been successful by the 14th of June.

Unfortunately, the screening does not include a ticket to the Maes.

Location

Parc Ynys Angharad Park, Pontypridd