Vacancies

Cafe CULT - Profedigaeth / Bereavement
CULT Cymru
calendar
Date
Thursday 07 March 2024
Price
Free
Event Type
Discussion
About this event

Nod Cafe CULT yw i wahodd elusennau ac asiantaethau sydd yn ymwneud â iechyd meddwl i'r Cafe i rhannu ac i drafod beth mae nhw yn ei gynnig i weithwyr yn y diwydiant greadigol. Ein nod yw i gefnogi a galluogi ein cydweithwyr a'r sawl sydd yn ein cymunedau.

Mae yna groeso cynnes i weithwyr ar draws y diwydiannau creadigol gan cynnwys theatr a digwyddiadau byw.


Ymunwch â ni am sgwrs a sesiwn holi-ac-ateb gydag Zobia Zaman (Cymorth Profedigaeth Cruse),

Cymdeithas Brydeinig Meddygaeth Celfyddydau Perfformio, a Yr Elusen Ffilm a Theledu i drafod profedigaeth.


Bydd y drafodaeth hon yn sgwrs agored a chraff, gan fynd i’r afael â’r heriau, y systemau cymorth a’r atebion sy’n ymwneud â’r pwnc hollbwysig hwn. Yn y sesiwn awr hon, byddwch yn ennill adnoddau a mewnwelediadau gwerthfawr ac yn cyfrannu at dorri i’r stigma sy’n gysylltiedig â phrofedigaeth. Archebwch le am ddim ac ymunwch â ni am drafodaeth onest, ysgogol sy’n ceisio creu cymuned gefnogol a chynhwysol i bawb. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn!


Panelwyr

Laura Abraham (Cadeirydd) - Cydlynydd Iechyd Meddwl a Lles


Zobia Zaman (Cymorth Profedigaeth Cruse),


Cymdeithas Brydeinig Meddygaeth Celfyddydau Perfformio, a


Yr Elusen Ffilm a Theledu


********************************************************************************************************


The aim of Cafe CULT is to invite charities and agencies involved in mental health and wellbeing to the Cafe to share and discuss what they offer to workers in the creative industry. Our aim is to support and empower the creative workforce and those in our communities.

There is a warm welcome for workers across the creative industries, including theatre and live events.


Join us for a Discussion and Q&A session with Zobia Zaman (Cruse Bereavement Support),

British Association for Performing Arts Medicine, and The Film & TV Charity to discuss bereavement.


This discussion will be an open and insightful conversation, tackling the challenges, support systems and solutions surrounding this vital topic. In this hour session, you will gain valuable resources and insights and contribute to breaking to stigma associated with bereavement. Book a free spot and join us for a candid, thought-provoking discussion that aims to create a supportive and inclusive community for all. Don't miss out on this opportunity!


Panelists

Laura Abraham (Chair) - Mental Health and Wellbeing Coordinator


Zobia Zaman - Cruse Bereavement Support


British Association for Performing Arts Medicine


The Film & TV Charity


Location

Online / Virtual Event