Vacancies

16 & 35mm - Film Camera Course / Cwrs Camera Ffilm
CULT Cymru
calendar
Date
Tuesday 09 April 2024
Until Friday 12 April 2024
Price
£350.00
Event Type
Professional Development
About this event

16 & 35 mm Film Camera Familiarisation (4 Day course)


Tuesday 9th April - Friday 12th April @ 08:00 - 18:00

Commercial Price - £475


*This event has been facilitated by Sy Turner, Freelance Union Learning Representative for Bectu as part of the Creative Wales skills project.*


CULT Cymru are delighted to be colloborating with The GBCT in bringing this exclusive, highly reputable and bespoke film Camera training to Wales. With funding from both WULF and Creative Wales, this course is highly subsidised to those living and working in Wales only. If you are intersted in the course and do not live in Wales, please email [email protected] to be put on a waiting list. We'll let you know a few days in advance if places are available.


Who is it aimed at?

The course is aimed at first and second camera assistants and experienced trainees who have not been able to work with film but who would like to.


During the course we will cover:


 • Film history and theory
 • Camera terminology and explanation of parts
 • How to load magazines and handle film
 • How to use different 16 and 35mm cameras
 • How film is used and managed on set
 • Information about video assist
 • How to test and prepare different pieces of equipment
 • Administrative aspects (e.g. ordering and managing film stock supply)
 • How to prepare rushes and communicate with laboratory
 • Troubleshooting


By the end of the workshop you should be ....

We want you enjoy working with film cameras for the week and come away with a clear understanding of the individual steps which go into preparing and then using a film camera package as part of a larger system. After the course, we hope that you would be able to manage a small job shooting on film, like a short film or other small project.


Please bring with you:


 • Blue or black ballpoint pen
 • Black Sharpie pen
 • Black Pentel N50 pen
 • Paper or notepad
 • A clipboard to write on
 • Scissors
 • Lunch, snacks water bottle


Trainers

ROLAND PHILLIPS

Roland is a clapper loader and lives in London. He has been working in the camera department for more than ten years, across feature films, TV drama, comedy, commercials, music videos and anything else. Roland is a member of the GBCT is notorious for his terrible Dad jokes. Did you know that British people are getting used to the metric system, inch by inch?


SAM RHYS JAMES

Sam is an Arri Crew Focus Puller based in Cardiff. He first learnt film loading about ten years ago on the GBCT course and went on to work on 35mm features like Mission Impossible and Wonder Woman. He's recently focus pulled two 16mm projects and is looking forward to sharing his enthusiasm for FILM!


****


Cwrs Camera Ffilm 16mm & 35 mm

Dydd Mawrth 9fed Ebrill - Dydd Gwener 12fed Ebrill @ 08:00 - 18:00

**Hwyluswyd y digwyddiad hwn gan Sy Turner, Cynrychiolydd Dysgu Undeb Llawrydd Bectu fel rhan o brosiect sgiliau Cymru Greadigol.*

Mae CULT Cymru yn falch iawn o fod yn cyd-fynd â The GBCT i ddod â'r hyfforddiant camera ffilm unigryw, hynod barchus a phwrpasol hon i Gymru. Gyda chyllid gan WULF a Cymru Greadigol, mae'r cwrs hwn yn derbyn cymhorthdal uchel i'r rhai sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru yn unig. Os ydych wedi cael eich intersted yn y cwrs ac nad ydych yn byw yng Nghymru, e-bostiwch [email protected] i'w roi ar restr aros. Byddwn yn rhoi gwybod i chi ychydig ddyddiau ymlaen llaw os oes lleoedd ar gael.


At bwy y mae wedi ei anelu?

Mae'r cwrs wedi'i anelu at gynorthwywyr camera cyntaf ac ail gamera a hyfforddeion profiadol nad ydynt wedi gallu gweithio gyda ffilm ond a hoffai wneud hynny.


Yn ystod y cwrs byddwn yn cynnwys:


 • Hanes a theori ffilm
 • Trminoleg camera ac esboniad o rannau
 • Sut i lwytho cylchgronau a thrin ffilm
 • Sut i ddefnyddio gwahanol gamerâu 16 a 35mm
 • Sut mae ffilm yn cael ei defnyddio a'i rheoli ar set
 • Gwybodaeth am gymorth fideo
 • Sut i brofi a pharatoi gwahanol ddarnau o offer
 • Agweddau gweinyddol (e.e. archebu a rheoli cyflenwad stoc ffilm)
 • Sut i baratoi brwyn a chyfathrebu â labordy
 • Datrys problemau


Erbyn diwedd y gweithdy dylech fod yn....

Rydym am i chi fwynhau gweithio gyda chamerâu ffilm am yr wythnos a dod i ffwrdd â dealltwriaeth glir o'r camau unigol sy'n mynd i mewn i baratoi ac yna defnyddio pecyn camera ffilm fel rhan o system fwy. Ar ôl y cwrs, gobeithiwn y byddech yn gallu rheoli saethu cynhyrchiad bach ar ffilm, fel ffilm fer neu brosiect bach arall.


Beth sydd angen i chi ddod gyda chi?

 • Pen ballpoint glas neu ddu
 • Black Sharpie pen
 • Black Pentel N50 Pen
 • Papur dim notepad
 • Clipfwrdd i ysgrifennu arno
 • Siswrn
 • Cinio, byrbrydau potel ddŵr


Hyfforddwyr

ROLAND PHILLIPS

Mae Roland yn llwythwr clapper ac yn byw yn Llundain. Mae wedi bod yn gweithio yn yr adran camera ers dros ddeng mlynedd, ar draws ffilmiau nodwedd, drama deledu, comedi, hysbysebion, fideos cerddoriaeth ac unrhyw beth arall. Mae Roland yn aelod o'r GBCT yn enwog am ei jôcs Dad ofnadwy. Oeddech chi'n gwybod bod pobl Prydain yn dod i arfer â'r system fetrig, fodfedd wrth modfedd?


SAM RHYS JAMES

Mae Sam yn Puller Ffocws Criw Arri sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd. Dysgodd ffilm am y tro cyntaf yn llwytho tua deng mlynedd yn ôl ar y cwrs GBCT ac aeth ymlaen i weithio ar nodweddion 35mm fel Mission Impossible a Wonder Woman. Yn ddiweddar mae wedi canolbwyntio ar ddau brosiect 16mm ac mae'n edrych ymlaen at rannu ei frwdfrydedd dros FFILM!


Location

Great Point Seren Studios, Cardiff, CF3 2GH