Her creu ffilm mewn 48 awr / 48 hour challenge for Filmmakers

Scroll down to read this in English.

Mae cwmni TININT yn rhedeg sialens newydd sbon i Hansh / S4C ac yn annog pobl sydd yn angerddol am ffilm i gymryd rhan mewn Her Ffilm Fer fis yma.

Beth bynnag yw lefel y gallu, o nos Wener 19 Mehefin i nos Sul 21 Mehefin, bydd gan gystadleuwyr gyfnod o 48 awr i greu ffilm fer wreiddiol, o dan un genre penodol fydd yn cael ei ddatgelu cyn dechrau’r her.

Bydd rhai o gynhyrchwyr drama mwyaf blaenllaw Cymru yn beirniadu’r gystadleuaeth ac yn dewis enillydd, fydd yn hawlio gwobr o £1,000. Bydd y ffilmiau hefyd yn cael eu dangos ar blatfform Youtube Hansh yn dilyn y gystadleuaeth. Y pum beirniad yw:

 • Hannah Thomas - Cynhyrchydd Craith, Under Milk Wood, Becoming Human
 • Euros Lyn - Cyfarwyddwr Dr Who, Torchwood, Y Llyfrgell
 • Ed Thomas - cynhyrchydd Y Gwyll, Gwaith Cartref, Pen Talar
 • Gwenllian Gravelle - Comisiynydd Drama S4C, cyn-gynhyrchydd Un Bore Mercher
 • Rhodri ap Dyfrig - Comisiynydd Cynnwys Arlein S4C a Hansh

Yn ystod yr wythnosau sy’n arwain at yr her, bydd sesiynau masterclass yn cael ei cynnal gan sawl cynhyrchydd adnabyddus, gan gynnwys Euros Lyn, i ddangos technegau ffilmio ac i helpu cystadleuwyr i wneud y mwyaf o’u hadnoddau. Bydd yr actor Annes Elwy, seren Craith a Little Women, yn cyflwyno’r gystadleuaeth ar Hansh yn ystod yr wythnosau sy’n arwain at y penwythnos mawr.

Dywedodd Annes Elwy: "Er bod y misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod anodd i bawb, mae cael y llonydd a'r gormodedd o amser yma wedi galluogi i bobl ail gysylltu, neu ddarganfod am y tro cyntaf hyd yn oed, eu hochr creadigol, ac mi fydd o'n gyffrous i weld hynny yn amlygu ei hun yn ffilmiau'r gystadleuaeth hon.

"Mae o'n gyfle gwych i unigolion wrth gwrs, ond hefyd yn gyfle i dirlun ffilm a theledu yng Nghymru ddatblygu a chroesawu cyfranwyr talentog, sydd tan hyn efallai ddim wedi gwybod lle i ddechrau efo cael eu gwaith nhw o flaen y bobl iawn."

Dywedodd Hannah Thomas: "Dw i’n rili edrych ymlaen at weld beth ddaw allan o’r her yma. Dyma gyfle i wneuthurwyr ffilm adael i’r dychymyg rhedeg yn rhydd ac i greu ffilmiau byr anarferol a heriol. Pob lwc i bawb sydd yn cymryd rhan!"

Dywedodd Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein S4C: "Mae Hansh yn blatfform sydd wedi ysgogi creadigrwydd ers y cychwyn cyntaf, a beth bynnag eich lefel o brofiad neu’r dechnoleg sydd o fewn eich cyrraedd, rydym yn annog cynhyrchwyr ffilmiau Cymru i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon.

"Er gwaethaf cyfyngiadau'r cyfnod clo, rydym yn edrych ymlaen i weld sut all yr amgylchiadau unigryw yma sbarduno dychymyg a syniadau cyffrous ymysg ein cynhyrchwyr ffilmiau."

Mae’r wefan yn fyw ac yn barod i chi ganfod rhagor o wybodaeth neu wrth gwrs i bobl gofrestru: www.herffilmfer.cymru. Mi fydd hefyd diweddariadau ar gyfrif Instagram, Facebook a Twitter Hansh.

Dyma amserlen y penwythnos:

 • Mae’r her 48 awr yn cychwyn am 19:00 ar y 19eg o Fehefin.
 • Fe fydd sesiynau byw am 10:30 ar ddydd Sadwrn 20/06/20 ac am 10:30 ar ddydd Sul 21/06/20.  
 • Fe fydd y gystadleuaeth yn cau am 19:00 nos Sul yr 21ain o Fehefin. 
 • Y canlyniadau - 48 awr yn ddiweddarach  - 19:00 Nos Fawrth y 23ain o Fehefin. 

 

 

 

TININT is running a brand new challenge for Hansh / S4C and is encouraging people with a passion for film to take part in a Short Film Challenge this month.

Whatever level of ability and experience, from Friday 19th of June – Sunday 21st of June, competitors will have a 48 hour windown to create an original short film under one specific genre that will be revealed before the challenge begins.

Some of Wales’ best-known drama producers will judge the competition and select the winner, who will be rewarded a prize of £1,000. The films will later be showcased on the Hansh Youtube page. The five judges are:

 • Hannah Thomas – Producer: Craith/Hidden, Under Milk Wood, Becoming Human
 • Euros Lyn – Director: Dr Who, Broadchurch, Y Llyfrgell/The Library Suicides
 • Ed Thomas – Producer: Y Gwyll/Hinterland, Gwaith Cartref, Pen Talar
 • Gwenllian Gravelle – S4C Drama Commissioner, Un Bore Mercher/Keeping Faith producer
 • Rhodri ap Dyfrig – Online Content Commissioner for S4C and Hansh

In the weeks leading up to the challenge, a series of video masterclass sessions will be held by a number of established producers, including Euros Lyn, to demonstrate different filming techniques and to help entrants to make the most of their resources. Actor Annes Elwy, star of Craith/Hidden and Little Women, will host the competition on Hansh in a series of videos leading up to the big weekend.

Annes Elwy said: "Although the last few months have been tough for everyone, having this time has allowed a lot of people to re-connect with their creative side, or perhaps discover it for the first time. It’s going to be exciting to see that creativity come to the fore in films in this competition.

"It’s an excellent opportunity for those taking part of course, but it’s also a chance for the television and film landscape to discover some exciting new contributors, whose work may not have seen by the right people yet."

Hannah Thomas said: "I’m really looking forward to seeing what comes from this challenge. This is a chance for film producers to allow their imaginations to run free and to create unusual, challenging short films. Good luck to everyone taking part!"

Rhodri ap Dyfrig, S4C Online Content Commissioner, said: "Hansh is a platform which has encouraged and rewarded creativity from the beginning and whatever your level of experience or the resources at your disposal, we are calling on the film producers of Wales to take part in this competition.

"Despite the restrictions of lockdown, we are looking forward to seeing how these unique circumstances can spark imaginations and ideas among our film producers."

The website is live and ready for you to find out more about this challenge and of course for people to enter the competition:www.herffilmfer.cymru. There will also be regular updates on Hansh’s Instagram, Facebook and Twitter accounts.

The timetable for the weekend is as follows:

 • The 48 hour challenge starts at 19:00 on 19/06/20
 • There will be live sessions at 10:30 on Saturday 20/06/20 and at 10:30 on Sunday 21/06/20.  
 • The competition will close at 19:00 on Sunday 21/06/20 
 • The results will be announced 48 hours later - 19:00 Tuesday 23/06/20.