Ffilm Cymru & BFI NETWORK Wales Present... Launchpad

Are you a creative wanting to advance your career in film, tv or theatre?

Ffilm Cymru presents a return of our Launchpad programme, which aims to provide creatives in Wales with the information, networks and skills that may help them to overcome barriers to starting and sustaining a career.

This one-day event is primarily aimed at writers, producers, directors, actors and other creatives from an ethnic minority background, looking to develop a career in film, TV or theatre. With an exciting cross-disciplinary focus, Launchpad will be held bilingually through the medium of English and Welsh; offering a range of sessions including panel discussions, masterclasses plus speed networking with fellow creatives, production companies, talent agents, executives, support organisations and more.

In partnership with S4C, BBC Wales, Arts Council Wales and Creative Europe, in association with National Theatre Wales and Theatr Genedlaethol Cymru.

Please note - Launchpad aims to be inclusive and open to all, though we are prioritising places at this event for Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) talent.

 

Ydych chi am ysgrifennu, cyfarwyddo neu gynhyrchu ffilm neu deledu?

Mae Ffilm Cymru yn cyflwyno dychweliad o'n rhaglen Sbardun, sydd â'r nod o gefnogi awduron sgrin, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru gyda'r wybodaeth, y rhwydweithiau a'r sgiliau a all helpu i oresgyn rhwystrau a dechrau gyrfa gynaliadwy.

Mae'r digwyddiad undydd penodol hwn wedi'i anelu'n bennaf at bobl o Gymry o gefndir lleiafrifol ethnig, sy'n edrych i ddatblygu gyrfa mewn ffilm neu deledu. Gyda ffocws traws disgyblaethol, bydd Sbardun yn cael ei gynnal yn ddwyieithog trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg; yn cynnig amrywiaeth o sesiynau gan gynnwys trafodaethau panel, dosbarthiadau meistri â rhwydweithio cyflym gyda phobol greadigol, cwmnïau cynhyrchu, asiantau talent, swyddogion gweithredol, sefydliadau cymorth a mwy.

Mewn partneriaeth ag S4C, BBC Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Ewrop Greadigol, mewn cydweithrediad â National Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru.

Sylwer -Mae Sbardun yn anelu at fod yn gynhwysol ac yn agored i bawb, er ein bod yn blaenoriaethu lleoedd yn y digwyddiad hwn ar gyfer talent pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME).